Niet werkloosheidsuitkering maar wel werkloosheid beperken in de tijd

Vice-eersteminister en voorzitter van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW) Kris Peeters en vicevoorzitter van de Raad en directeur van de Nationale Bank Marcia De Wachter, stelden vandaag het jaarverslag van de HRW voor. Minister Peeters deed op basis van de conclusies van het verslag een aantal voorstellen.

Kris Peeters: “Er zijn meer Belgen dan ooit aan het werk, maar we hebben alle talenten in onze samenleving broodnodig. Het van cruciaal belang voor de draagkracht van onze sociale zekerheid dat de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal inactieven nog verder naar omhoog gaat. De maatregelen van de arbeidsdeal moeten erop gericht zijn om de afstand tot de arbeidsmarkt van wie inactief is te verkleinen. Het gaat niet om het beperken in de tijd van werkloosheidsuitkeringen, maar wel van de werkloosheid.”

Het rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid geeft aan dat 4,5 miljoen Belgen aan het werk zijn. Dat aantal lag nooit eerder zo hoog. En daar hebben de hervormingen van de voorbije jaren absoluut toe bijgedragen. De laatste 4 jaar zijn er 200.000 werkenden bijgekomen, vooral in de privésector. Tegelijk daalde het aantal werkzoekenden met 100.000. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen ligt nu onder de 350.000, dat is historisch laag.

Het rapport van de HRW toont ook aan waar de grote uitdagingen liggen: de lage werkzaamheidsgraad, het groot aantal openstaande vacatures en het feit dat sommige groepen in onze samenleving nog altijd veel te weinig aan de arbeidsmarkt deelnemen.

Afstand tot arbeidsmarkt verkleinen

De reden voor de paradox tussen enerzijds dalende werkloosheid en anderzijds het stijgend aantal openstaande vacatures, is voor een stuk te wijten aan het feit dat te veel mensen op arbeidsleeftijd niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt of niet geactiveerd worden. 38 procent van de mensen op beroepsleeftijd neemt niet deel aan de arbeidsmarkt. Minister Peeters benadrukt dat een activeringsbeleid ervoor moet zorgen dat de stap naar de arbeidsmarkt kleiner wordt voor wie inactief is. Hij waarschuwt voor een vals activeringsbeleid dat mensen juist verder van de arbeidsmarkt houdt.

Kris Peeters: “Zoveel mogelijk inactieven moeten geactiveerd worden. We moeten de stap naar de arbeidsmarkt kleiner maken, door bijvoorbeeld in te zetten op begeleiding of opleidingen. Dat is overigens de reden waarom de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd niet werkt. Dat zorgt immers voor meer mensen die van werkloosheid naar andere vormen van inactiviteit gaan, zoals het leefloon. Daardoor vergroot de stap naar de arbeidsmarkt en verdwijnen die mensen van de radar van de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten. Een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd zou het probleem van onze te beperkte werkzaamheidsgraad dus zelfs kunnen vergroten in plaats van op te lossen. Sanctionering zonder activering is zinloos. Het jaarverslag van HRW wijst er terecht op dat de

degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen moeten gecombineerd worden met progressiviteit van de begeleidings- en opleidingsinspanningen.”

Arbeidsdeal

Minister Peeters doet op basis van de conclusies van het jaarverslag een aantal voorstellen die hij op tafel legt bij de onderhandelingen over een arbeidsdeal. Met al die maatregelen wil hij mensen dichter bij de arbeidsmarkt houden.

  •     Een ‘Activeringstoeslag’ voor werklozen die een specifieke opleiding volgen die op knelpuntenvacatures gericht is. Het is een forfaitair bedrag bovenop zijn of haar uitkering. Dit is bovendien een instrument dat gebruikt kan worden om mensen die hun recht op werkloosheidsuitkeringen of inschakelingsuitkeringen verloren hebben, terug naar de arbeidsmarkt te leiden. Het is dus een brug om ook andere inactieven dan werkzoekenden terug aan de slag te helpen.

  •     Vervroegde inschrijving bij de bemiddelingsdienst om zo verworven competenties op peil te houden. Een werknemer die ontslagen wordt en geen onmiddellijk perspectief heeft op een nieuwe tewerkstelling, zou zich binnen de maand na ontslag of opzeg bij de bemiddelingsdienst moeten inschrijven. De RVA zal de info hierover verstrekken via het formulier C4. Een ontslagen of opgezegde werknemer die zijn C4 niet onmiddellijk krijgt omwille van een lange opzegperiode, zal via de ontslagbrief over deze verplichting geïnformeerd worden door zijn werkgever.

  •     Recht op outplacement voor wie na ziekte niet meer bij oude werkgever aan de slag kan. Wanneer na een langdurige ziekte, een re-integratie bij de vroegere werkgever niet meer mogelijk is en dus een ontslag volgt om medische redenen, kan outplacement deze mensen naar een andere job begeleiden die wel bij hun fysieke mogelijkheden past.

  •     Vormingsfondsen gericht inzetten op de vaardigheden voor de digitale economie. Digitalisering, robotisering, nanotechnologie, Big Data, 3D-printen en Internet of Things zorgen ervoor dat banen verdwijnen en er nieuwe bij komen. Dit is in elke sector anders. Daarom zouden de sociale partners in elke sector een specifieke eigen analyse moeten maken. De sectoren evalueren hun vormingsinspanningen, die verlopen via de vormingsfondsen, en bekijken of er ruimte kan worden gemaakt om bijkomende inspanningen te voorzien in het kader van digitalisering. Die fondsen moeten mensen specifiek beter opleiden in digitale vaardigheden, maar tegelijk ook de inzetbaarheid vergroten van mensen van wie de job dreigt te verdwijnen onder druk van de technologische vernieuwingen.

  •     Tijdskrediet voor opleiding tot knelpuntberoep: minister Peeters wil de regelgeving met betrekking tot het tijdskrediet aanpassen zodat erkende opleidingen die leiden tot knelpuntberoepen, recht geven op een uitbreiding van de maximumduur van het motief “een erkende opleiding volgen” van 36 tot 48 maanden.

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
2 juli, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Vandaag werd het jaarverslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid voorgesteld

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/banen-890x395_c.jpg">