Kris Peeters wil dat Ryanair sneller Belgisch Arbeidsrecht toepast

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters heeft vandaag een brief verstuurd naar Ryanair-CEO O’Leary om erop aan te dringen dat hij zo snel mogelijk een akkoord met de vakbonden sluit. Kris Peeters: “Daarin heb ik hem duidelijk gemaakt dat wat mij betreft de transitie naar het Belgische arbeidsrecht niet kan wachten tot 2020.  Zowel de onderneming zelf, de werknemers als de reizigers zijn gebaat bij een snelle oplossing. De sociale bemiddelaar en mijn kabinet zijn ter beschikking om bij te dragen tot die oplossing.”

In bijlage vindt u een kopie van de brief. Eerder had minister Peeters al contact met Ryanair in verband met consumentenbescherming en het respecteren van het stakingsrecht.

Consumentenbescherming

Kris Peeters: “Nog maar een tweetal weken geleden stuurde ik een brief aan het management van Ryanair inzake de bagagetoeslag met de eis om die te laten vallen voor reizigers die vóór het ingaan van die toeslag op 1 september hun reis boekten. Ryanair kan niet eenzijdig de prijs verhogen van een vlucht die al geboekt is. In navolging van mijn brief kondigde Ryanair aan om de bagagetoeslag te laten vallen voor klanten die hun reis al voor het ingaan van de toeslag boekten.
Eerder wees ik Ryanair ook op haar verplichtingen t.a.v. haar klanten bij annulering van vluchten ingevolge de aangekondigde staking van haar personeel. Ik heb Ryanair erop attent maken dat een staking volgens het Europees Hof van Justitie niet in alle omstandigheden kan worden beschouwd als overmacht en klanten recht hebben op een extra compensatie.

De Economische inspectie volgt de situatie van Ryanair van nabij op om zeker te zijn dat de consumentenwetgeving effectief en correct wordt nageleefd.”.

Stakingsrecht

Kris Peeters: “Een tweede incident was er met de dreiging van Ryanair om stakende werknemers te sanctioneren voor hun deelname aan de staking, door het versturen van no show brieven waarin in niet mis te verstane termen aangekondigd werd dat werknemers gevolgen zouden kunnen ondervinden in hun verdere carrière. Op 30 juli stuurde ik een brief naar Ryanair om hen erop te wijzen dat dergelijke sancties in strijd zijn met het stakingsrecht. Al op 1 augustus kreeg ik het antwoord van Ryanair dat er geen andere sanctie zou worden toegepast dan de niet-betaling van het loon voor die dag. Op 3 augustus stuurde de arbeidsinspectie TSW overigens nog een waarschuwing aan Ryanair voor een mogelijke overtreding van de regels rond het stakingsrecht. Ik neem aan dat Ryanair de boodschap begrepen heeft dat ze het stakingsrecht moet toepassen en anders zal er uiteraard worden opgetreden.”

Toepassing Belgisch arbeidsrecht

Kris Peeters: “Een ander fundamenteel probleem is het aanslepende sociaal conflict. In nauw overleg met mijn kabinet heeft de sociaal bemiddelaar op 18 juli en op 6 augustus het sectorale verzoeningsbureau bijeengeroepen. Dat mondde uit in een overleg op 11 september op de FOD WASO, met als resultaat een ontwerp-cao die als belangrijkste elementen een transitie voorziet naar het Belgische arbeidsrecht en een agenda voor verder sociaal overleg. Op 18 september, eergisteren dus, liet Ryanair weten dat het de transitie naar Belgisch arbeidsrecht pas rond wil hebben in maart 2020. Tegelijk loopt het overleg over de oprichting van een vakbondsdelegatie.

Ook op internationaal vlak is er beweging. Op 10 augustus heb ik een brief verstuurd naar de Minister van Werk van NL, DE, FR, ES, IE en SE om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Dit wordt verder voorbereid. Na contacten op het Kabinet Thyssen kwam dan gisteren de mededeling van Commissaris Thyssen dat zij wenst dat de transitie naar het Belgische arbeidsrecht sneller verloopt.

De juridische situatie is complex. Volgens de Rome I verordening 593/2008 mogen de partijen in een arbeidsovereenkomst met dit internationale karakter zelf kiezen welk recht hun overeenkomst beheerst. Maar indien het werk wordt georganiseerd vanuit een bepaald land, moeten wel minimaal de dwingende bepalingen van het arbeidsrecht van dat land worden toegepast. De uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 14 september 2017 gaf een aantal criteria aan om te beoordelen welk het land is van waaruit het werk wordt georganiseerd, voor de vraag welke rechter bevoegd is. Op basis daarvan zal het Arbeidshof van Bergen, dat die prejudiciële vraag stelde, op 23 november van dit jaar de eindpleidooien aanhoren en naar verwachten enkele weken later een arrest vellen over zijn bevoegdheid en desgevallend over de zaak ten gronde. 

Ik deel echter de interpretatie van Commissaris Thyssen dat alle elementen erop wijzen dat het Belgische arbeidsrecht wel degelijk van toepassing is, maar het is aan de rechter om definitief te oordelen in dit concrete geval. Overigens zijn er door de arbeidsinspectie TSW ook andere vaststellingen gedaan op dit vlak, die voor verder gevolg aan het arbeidsauditoraat zijn overgemaakt. Ook met betrekking tot de onderaannemers voeren de verschillende inspectiediensten een onderzoek. De inspectiediensten en het gerecht doen dus hun werk. Als Minister van Werk kom ik daar uiteraard niet in tussen, maar ik verwacht van Ryanair uiteraard dat het de regels volgt. 

Zoals gezegd staat het de partijen vrij om zelf hun arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht te organiseren. Uit de vorderingen van de sociale dialoog maak ik op dat dit de intentie van beide banken is, maar is er nog een probleem over de juiste timing. Los daarvan ben ik van oordeel dat het Belgische arbeidsrecht sowieso van toepassing is. De keuze voor de transitie naar Belgisch arbeidsrecht moet wat mij betreft dus zo snel mogelijk gebeuren.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
20 september, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

BRIEF

BRIEF KLIK HIER

 

Kris Peeters heeft vandaag een brief verstuurd naar Ryanair-CEO O’Leary om erop aan te dringen dat hij zo snel mogelijk een akkoord met de vakbonden sluit.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Ryanair.jpg">