Kris Peeters schept duidelijkheid rond auteursrechten voor acteurs en auteurs in audiovisuele sector

Een wetsontwerp van vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters, werkt de rechtsonzekerheid rond auteursrechten in de audiovisuele sector weg. De ministerraad keurde het wetsontwerp vandaag goed.

Kris Peeters: “Een aantal evoluties in de audiovisuele sector hebben bijgedragen tot een situatie van rechtsonzekerheid. De bestaande wetgeving is niet afgestemd op een aantal technologische vernieuwingen, zoals de techniek van directe injectie waarbij televisiezenders hun televisiesignalen rechtstreeks aan de distributeurs doorgeven. Daarnaast hebben acteurs in principe recht op een vergoeding elke keer dat een film of tv-programma waarin ze spelen wordt vertoond. In de praktijk raakten de verschillende spelers het niet eens over die vergoeding, waardoor ze nooit werd geïnd. Met de maatregelen in dit wetsontwerp wordt de rechtsonzekerheid weggenomen. Door een duidelijk wettelijk kader te bieden, zullen onderhandelingen in de sector vlotter kunnen verlopen.”

Het nieuwe wettelijke kader volgt op een onderzoek dat de FOD Economie in opdracht van minister Peeters uitvoerde. Het onderzoek stelt vast dat een algemeen gevoel van rechtsonzekerheid bestaat bij de verschillende spelers in de audiovisuele sector. Die onzekerheid brengt economische risico’s met zich mee in de sector. Het nieuwe wettelijke kader maakt aan die onzekerheid een einde.

Acteurs en producenten krijgen exclusief naburig recht

Terwijl auteursrechten de maker van een werk vergoeden, worden de uitvoerders – zoals acteurs – via naburige rechten vergoed.

Het wetsontwerp van minister Peeters zorgt ervoor dat acteurs en producenten een exclusief naburig recht krijgen. Dat betekent dat zij voor de vertoning van hun audiovisuele prestaties op openbare plaatsen zoals fitnescentra of in winkels, een vergoeding kunnen vragen. Met de regeling volgt minister Peeters een praktijk die al bestaat in de meeste andere Europese landen.

De nieuwe regeling vervangt de billijke vergoeding die sinds 1994 bestond voor de prestaties van acteurs, maar die in de praktijk nooit werd toegepast. De oude regeling hield in dat er een dwanglicentie was, waardoor uitvoerende kunstenaars en producenten zich niet konden verzetten tegen de openbare vertoning van hun werk. Ze zouden weliswaar een vergoeding krijgen voor openbare vertoningen, maar de betrokken spelers raakten het niet eens over de uitwerking daarvan, waardoor het nooit tot een inning kwam.

Directe injectie

Het wetsontwerp creëert daarnaast een wettelijk kader voor ‘directe injectie’. Dit is een techniek waarmee televisiesignalen rechtstreeks worden doorgestuurd van omroeporganisaties naar televisiedistributeurs zoals Telenet of Proximus. Vroeger werden televisiesignalen door televisiezenders via de ether uitgestuurd en werden die signalen opgepikt en verder verspreidt door televisiedistributeurs. Zowel de televisiezenders als de televisiedistributeurs betaalden toen auteursrechten voor de uitzendingen die ze deden via respectievelijk de ether en het distributienetwerk.

Door de techniek van ‘directe injectie’ wordt een stap overgeslagen. Dat zorgde voor discussies en zelfs verschillende rechtszaken over de vraag wie de betrokken auteursrechten moest betalen. . Het wetsontwerp verduidelijkt dat ‘directe injectie’ als één stap in het distributieproces moet worden gezien, en voorziet dat televisiezenders en televisiedistributeurs elk verantwoordelijk zijn voor de betaling van auteursrechten voor hun bijdrage in dit proces. De precieze bepaling van die bijdrage is voorwerp van onderhandelingen.

Kris Peeters: “Het nieuwe kader zorgt dat de rechtsonzekerheid rond auteursrechten in de audiovisuele sector verdwijnt. Daardoor kan terug volop geïnvesteerd worden om televisiekijkers de best mogelijke ervaring te bieden en krijgen de verschillende rechthebbenden zoals producenten, acteurs en scenaristen een faire vergoeding.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
8 juni, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Een wetsontwerp werkt de rechtsonzekerheid rond auteursrechten in de audiovisuele sector weg.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/audiovi958x500.jpg">