Kris Peeters moderniseert toezichtsysteem voor diamantsector

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters moderniseert het toezichtsysteem voor de diamantsector op basis van internationale en nationale aanbevelingen. De ministerraad keurde het KB daarvoor vandaag goed.

Kris Peeters: “Ons land speelt een voortrekkersrol op vlak van toezicht op de diamanthandel. We proberen dat systeem op regelmatige basis te verbeteren. Een update was nodig om de strijd tegen witwassen nog beter te kunnen voeren en om tegen te gaan dat diamanten zouden gebruikt worden voor de financiering van terrorisme. Diamanthandelaren zullen aan strengere registratievoorwaarden moeten voldoen en die voorwaarden zullen bovendien regelmatig opnieuw onderzocht worden. Ook de voorwaarden voor diamantdeskundigen herzien we, om hun onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen.”

België beschikt over een bijzonder sterke diamantindustrie, met Antwerpen als een internationaal handelscentrum. De Belgische diamantsector telt 1.600 bedrijven en is goed voor een zakencijfer van 36 miljard euro. Diamant vertegenwoordigt 4 procent van de totale Belgische export en 15 procent van de Belgische export buiten de Europese Unie.

Ons land beschikt over een goed uitgebouwd toezichtsysteem dat witwaspraktijken en de smokkel van diamant tegengaat. Ons systeem wordt internationaal als een voorbeeld gezien.

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de strijd tegen de financiering van terrorisme, waren aanpassingen aan het toezichtsysteem nodig om het performant te houden en om een internationale voortrekkersrol te blijven vervullen.

Minister Peeters moderniseert het toezichtsysteem nu. De hervorming houdt rekening met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) uit 2015, de verplichtingen uit het Kimberleyproces en met een eigen Belgische risicoanalyse uit 2017.

Synthetische diamant

Het toezichtsysteem is nu ook expiciet van toepassing op synthetische diamant. Dat moet fraude tegengaan met synthetische diamanten die als natuurlijke diamanten worden verkocht. Het verschil is met het blote oog niet te zien, terwijl er een prijsverschil is van 30 tot 40 procent.

Strengere registratievoorwaarden voor diamanthandelaren

Er komen strengere registratievoorwaarden voor diamanthandelaren. Bovenop de bestaande voorwaarden, zullen zij in de toekomst een bewijs van vakbekwaamheid, een uittreksel uit het strafregister, en een bewijs van deelname aan een anti-witwasopleiding moeten voorleggen. Bovendien zullen diamanthandelaren inzicht moeten geven in hun aandeelhoudersstructuur en in wie de uiteindelijke begunstigden zijn.

De registratievoorwaarden worden periodiek opnieuw gescreend. Wijzigingen aan de gegevens moeten binnen de drie maanden worden gemeld aan de FOD Economie en om de drie jaar moeten alle documenten opnieuw worden ingediend bij de FOD Economie.

De registratie van de diamanthandelaar wordt geweigerd wanneer er sprake is van een strafrechtelijke procedure of indien er ernstige twijfels bestaan over zijn betrouwbaarheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 •     ernstig vermoeden van witwassen van gelden,

  financiering van terrorisme, fiscale fraude of andere

  gelijkaardige en zwaarwichtige feiten;

 •     ernstig vermoeden dat de stukken die werden

  overgemaakt vervalst werden;

 •     ernstige vragen bij drijfveren of bedoelingen/

  handelswijze van de kandidaat handelaar;

 •    zeer bedenkelijke voorgeschiedenis ten tijde

  van of voorafgaand aan het registratieproces;

Erkenning van diamantdeskundigen

De voorwaarden voor erkende diamantdeskundigen – die de keuring van diamanten uitvoeren – worden herzien. Dat moet de onafhankelijkheid en integriteit van de deskundigen versterken. Er komt een opleiding rond integriteit en de deskundigen zullen zich daarnaast moeten houden aan een deontologische code.

Om de drie jaar wordt een evaluatieproef georganiseerd om de beroepskennis en niveau van de diamantexperten te waarborgen en deze door middel van vormingsprogramma’s aan te scherpen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
30 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqé de Presse

PDF version française

Kris Peeters moderniseert het toezichtsysteem voor de diamantsector op basis van internationale en nationale aanbevelingen.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/diamanthandel_NS.jpg">