Kris Peeters heeft wetsontwerp klaar om overmatige schuldenlast tegen te gaan

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar om overmatige schuldenlast in te dijken. Daarbij ligt de focus op het indijken en voorkomen van al te hoge kosten voor mensen met een betalingsachterstand. 4,9% van de bevolking heeft betalingsachterstand voor 1 of 2 facturen voor basisbehoeften (water, elektriciteit, …). Bij mensen die onder de Europese armoedegrens leven, loopt dit op tot 16%.

Minister Peeters: “Betalingsachterstand leidt heel vaak tot bijkomende kosten en is één van de belangrijkste oorzaken van armoede. Mensen met overmatige schuldenlast komen in een vicieuze cirkel terecht die tot een alsmaar uitzichtloze situatie leidt. Met dit wetsontwerp wil ik een betere bescherming bieden aan de consument door voldoende tijd te geven om facturen te betalen en door de kosten bij laattijdige betaling en minnelijke invordering te beperken.”

Belangrijkste elementen in het wetsontwerp

1.    Aanrekening van kosten voor minnelijke

invordering en betalingsherinnering

     BETALING

 •     De consument krijgt 30 dagen de tijd (na verzending)

  om de factuur te betalen.

 •     Er mogen maximaal 3 werkdagen zitten tussen

  factuurdatum en effectieve verzenddatum.

  Zo wordt vermeden dat er onnodig veel tijd verloopt,

  waardoor de betalingstermijn voor de consument

  onredelijk wordt verkort doordat hij de factuur

  laattijdig ontvangt.

 •     Wanneer de factuur niet wordt betaald, ontvangt de

  consument eerst een betalingsherinnering.

  De eerste herinnering is altijd kosteloos

  en bevat voldoende informatie over de

  ondernemer, de kosten die zullen worden

  aangerekend bij niet betalen, mogelijke

  verwijlinteresten en de datum

  vanaf wanneer deze worden aangerekend,

  desgevallend de mogelijkheid tot een afbetalingsplan

  en de verwijzing naar instanties waarop de consument

  die betalingsproblemen heeft, beroep kan doen voor

  schuldbemiddeling.

     CONTRACTUELE VOORWAARDEN

 •     Kosten die kunnen worden aangerekend bij minnelijke

  invordering worden duidelijk en vermeld in het

  contract.

 •     We stellen grenzen aan de hoogte van de

  invorderingskosten:

   

      *    De aangerekende kost mag de werkelijke kost

  van de handeling niet overschrijden.

   

     *    Er worden maxima vastgelegd voor het

  totaal van de handeling niet overschrijden.

  kosten voor minnelijke invordering. Dit vermijdt

  dat buitensporige kosten worden aangerekend.

  De maxima worden berekend aan de hand

  van een percentage van de hoofdsom:

TABEL SCHULDENLAST KLIK HIERNAAST

   

      Door de invoering van deze berekening is het

  voor de schuldeiser duidelijk wat de maximale

  bedragen zijn die mogen worden aangerekend

en weet ook de schuldenaar wat te

verwachten bij het niet betalen van facturen.

   

      Contractuele voorwaarden mogen in meer dan de

  hoofdsom in geen andere kosten voorzien dan de

  kosten van minnelijke invordering.

  Strafbedingen voor niet of laattijdige

  betaling zijn verboden.

     

  Verwijlinteresten mogen enkel worden

  aangerekend wanneer de contractuele

  voorwaarden dit voorzien.

  De aangerekende rentevoet mag niet hoger

  liggen dan de wettelijke interestvoet bij

  betalingsachterstand in handelszaken

  van een percentage van de hoofdsom:

  2.     Wijzigingen wet 20 december 2002

  •     Gerechtsdeurwaarders en advocaten worden

   onder het toezicht gebracht van de economische

   inspectie voor de activiteiten van minnelijke

   invordering.

  Gerechtsdeurwaarders en advocaten voeren bij minnelijke invordering dezelfde activiteiten uit als incassobureaus, die al onder de economische inspectie vallen. Bovendien heeft de controle van de economische inspectie bij minnelijke invordering al bewezen effectief te zijn bij andere ondernemingen.

  •     Personen die aan minnelijke invordering doen,

   krijgen de opdracht om te controleren of alle

   kosten en verwijlinteresten die worden aangerekend

   in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke

   overeenkomst.

  •     Er moet bijkomende informatie worden gegeven

   in de ingebrekestelling zodat de consument die

   betalingsmoeilijkheden heeft, weet tot welke

   organisaties hij zich kan richten en of er

   eventueel een afbetalingsplan mogelijk is.

  •     Bij een eventueel huisbezoek moet deze informatie

   ook nog eens uitgelegd worden aan de consument.

   zodat hij weet waar hij terecht kan en in een zo vroeg

   mogelijk stadium en herhaaldelijk daarover info krijgt.

   Doel is om hem aan te sporen tijdig de stap naar de

   schuldbemiddeling te zetten en er zo te voorkomen

   dat de schuldaangroei door bijkomende kosten

   hem verder in een neerwaartse spiraal duwt.

  •     Voor de administratieve sancties van schrapping of

   schorsing zovan de inschrijving van een incassobureau

   wordt een mimimumtermijn ingeschreven in de wet

   (minstens 2 maanden –vandaag bepaalt de wet

   geen minimumduur).

  Voor dit luik werkt minister Peeters nauw samen met minister van Justitie Koen Geens. Minister Geens: “Ik vroeg al langer naar een onafhankelijk toezicht waar mensen terecht kunnen indien ze klachten hebben over het optreden van zij die minnelijk invorderingen doen zoals gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. De economische inspectie zal die taak op zich nemen bij het minnelijk invorderen van schulden. Kwetsbare mensen die schulden hebben moeten we beschermen en helpen en vooral niet nog dieper de schulden induwen.”

  Voor persbericht in PDF en TABEL SCHULDENLAST klik hiernaast

Datum
22 juni, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Bron
Kabinet Peeters
TABEL SCHULDENLAST

Tabel Schuldenlast KLIK HIER

Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar om overmatige schuldenlast in te dijken.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/schuldenlast_NS.jpg">