KRIS PEETERS: “WE MOETEN MET MYSTERY CALLS VERDER GAAN DAN DIENSTENCHEQUE-SECTOR”

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters verwelkomt het initiatief van de Vlaamse sector van dienstenchequebedrijven om mystery calls te organiseren. Hij wijst er tezelfdertijd op dat het wettelijk kader dat hij heeft voorbereid en dat vandaag door de ministerraad werd goedgekeurd, verder gaat.

Kris Peeters: “De koudwatervrees die aanvankelijk bestond tegenover mystery calls verdwijnt stilaan. Het is een goede zaak dat een sector zelf initiatief neemt om discriminatie aan te pakken. Door op verschillende niveaus te werken kunnen we een maximaal resultaat boeken. De federale regering gaat intussen verder met een breder kader. Er komt een wettelijk kader dat mystery calls door de sociale inspectie in alle sectoren mogelijk maakt. De discriminatiegronden waar naar gekeken wordt, zijn ook ruimer. Het gaat niet enkel om discriminatie op basis van leeftijd, geslacht of etnische afkomst, maar bijvoorbeeld ook op basis van handicap of het feit dat iemand zwanger is.”

Bij mystery calls wordt onder een fictief profiel gesolliciteerd om na te gaan of er sprake is van discriminatie. Tijdens de onderhandelingen van het Zomerakkoord legde minister Kris Peeters een wettelijk kader op tafel dat de mogelijkheid geeft aan sociale inspecteurs om mystery calls uit te voeren. Het kader werd vandaag door de ministerraad goedgekeurd.

In het wettelijk kader voor mystery calls zijn het niet de werkgevers die de mystery calls organiseren, maar wel de Sociale Inspectie. Het kader creëert een uitzondering op de verplichting dat sociale inspecteurs zich moeten legitimeren bij een onderzoek. Inspecteurs kunnen daardoor onder een fictief profiel controleren op discriminatie.

 
Mystery calls zijn mogelijk bij elke werkgever en elk individuele onderneming, ongeacht de grootte. Er moeten echter wel objectieve aanwijzingen zijn van discriminerende praktijken. Inspecteurs zullen zich naast klachten of vaststellingen op datamatching kunnen baseren om potentiële gevallen van discriminatie te identificeren.

Waarborgen

Om tegemoet te komen aan de ongerustheid dat mystery calls kunnen leiden tot het uitlokken van discriminatie, werden verschillende waarborgen

ingebouwd. Zo kan het instrument pas in laatste instantie worden gebruikt, indien er een vermoeden van discriminatie bestaat en als andere onderzoeksmethodes ontoereikend blijken. Sociale inspecteurs moeten bovendien het gebruik van mystery calls op voorhand aftoetsen bij de arbeidsauditeur.

Kris Peeters: “Die verschillende waarborgen zullen ervoor zorgen dat de mystery calls op de juiste manier worden gebruikt. Het wetsontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State en die had geen bezwaren.”.

Discriminatiegronden

Het wettelijke kader van minister Kris Peeters laat toe om mystery calls te gebruiken om volgende discriminatiegronden te onderzoeken:

  •     leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. (wet 10/05/2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie)

     

  •     geslacht (m.i.v. zwangerschap, bevalling of moederschap) (wet 10/05/2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen);

     

  •     nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming (wet 10/05/2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden).

     

Kris Peeters: “Het is belangrijk om ons niet te beperken tot één of enkele soorten van discriminatie. We nemen alle wettelijke gronden in rekening, waardoor mystery calls gebruikt kunnen worden om elk soort van discriminatie aan te pakken, of het nu gaat om discriminatie op basis van afkomst, leeftijd, geslacht, handicap, enzovoort.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
19 oktober, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters verwelkomt het initiatief van de Vlaamse sector van dienstenchequebedrijven om mystery calls te organiseren.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/mystery_calls_NS.jpg">