Kris Peeters: “Betere bescherming en snellere vergoeding van slachtoffers van aanslagen”

De ministerraad keurde vandaag het actieplan terrorisme van de regering goed. Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters plant maatregelen voor een eenvoudiger, duidelijker en algemener vergoedingsstelsel voor slachtoffers van aanslagen.

Kris Peeters: “We hebben lessen getrokken na de aanslagen van 22 maart 2016. De afhandeling van de vergoedingen van slachtoffers kan eenvoudiger en daar zorgen we voor. Na uiterlijk één jaar zullen slachtoffers een morele vergoeding krijgen. Een centraal aanspreekpunt zal het slachtoffer doorwijzen naar de juiste instelling om de vergoeding te krijgen. We zorgen er bovendien voor dat alle slachtoffers van terreuraanslagen recht hebben op een vergoeding, ongeacht de plaats of het middel van de aanslag.”

Met een nieuwe regeling voor de vlotte vergoeding van slachtoffers van aanslagen, volgt minister Peeters het pleidooi van de parlementaire commissie die de aanslagen van 22 maart 2016 onderzocht. De regeling werd uitgewerkt in nauw overleg met verschillende overheidsdiensten, het Comité voor Schadeafwikkeling bij Terrorisme en de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen Assuralia.

Alle slachtoffers worden vergoed

Hoewel de slachtoffers van Zaventem en Maalbeek allemaal vergoed worden, waren tot nog toe situaties mogelijk waarin slachtoffers van een aanslag geen beroep konden doen op een verzekering die terrorisme dekt. Dergelijke situaties konden zich bijvoorbeeld voordoen bij aanslagen op openbare plaatsen die niet gedekt zijn door een objectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat alle in België verblijvende slachtoffers van terreuraanslagen, vergoed moeten worden. Het maakt daarbij niet uit waar de aanslagen plaatsvonden, of welke middelen werden gebuikt. Ook slachtoffers van een aanslag die in België plaatsvond, maar die in het buitenland verblijven, worden vergoed.

Centraal aanspreekpunt en één verzekeraar die vergoedt

Om een zo eenvoudig en duidelijk vergoedingsstelsel voor slachtoffers te creëren, wordt één unieke verzekeraar aangesteld voor de vergoeding van de lichamelijke en morele schade. Het voordeel hiervan is dat er steeds één verzekeraar het dossier beheert die

de nodige expertise in huis heeft om dat soort schade vast te stellen. Als er sprake is van een arbeidsongevallenverzekering, zal in eerste instantie de arbeidsongevallenverzekeraar tussenkomen. Is er geen sprake van een arbeidsongeval, zal worden gekeken naar de familiale verzekeraar van het slachtoffer. Indien geen van beide verzekeringen voor het slachtoffer bestaan, zal die persoon niettemin recht hebben op vergoeding en zal alsnog het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF) een verzekeraar met de nodige expertise aanduiden.

Belangrijk is dat het slachtoffer niet zelf meer zal moeten zoeken naar wie hij zich moet wenden, het uniek aanspreekpunt bij het BGWF zal hem naar de juiste verzekeraar begeleiden.

Snellere vergoeding

Het wetsontwerp zorgt verder voor een snellere vergoeding van slachtoffers. Momenteel kan de morele schade pas vergoed worden als er consolidatie is opgetreden van de lichamelijke schade. Voortaan zal de vergoeding worden uitgekeerd uiterlijk na één jaar op basis van de dan vastgestelde invaliditeitsgraad. Indien de invaliditeitsgraad daarna nog toeneemt, wordt het verschil bijbetaald. Verminderd de invaliditeitsgraad, dan hoeft het slachtoffer niets terugbetalen.

Verder wordt de procedure voor vaststelling van de uitbetalingspercentages versneld. Voortaan zal het Comité voor Schadeafwikkeling bij Terrorisme zich niet meer moeten uitspreken over het percentage, dat automatisch 100% zal bedragen, wanneer er bij een aanslag:

  •     maximum 50 slachtoffers zijn, of

  •     een geraamde schade van minder dan 200 miljoen

    euro.

Kris Peeters: “Een aanslag is een traumatiserende ervaring en we moeten slachtoffers zo goed als mogelijk begeleiden, ook bij het afhandelen van de verzekeringen. Het is goed dat we verbetering in de wetgeving kunnen doorvoeren, al hoop ik natuurlijk dat ze nooit zal moeten gebruikt worden.”

Hans De Cuyper (Assuralia): “Verzekeraars hebben in overleg met Minister Peeters hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opgenomen. Voortaan zullen zij alle slachtoffers vergoeden ongeacht of zij verzekerd zijn of niet, ongeacht de plaats waar de aanslag zal plaatsvinden en ongeacht de wapens of middelen die de terroristen gebruiken”.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
9 maart, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De ministerraad keurde vandaag het actieplan terrorisme van de regering goed.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/assuralia-logo-NS2.png">