High Level Brexit Group: “Verder zetten onderhandelingen en uitstel brexit als dat tot akkoord kan leiden”

Vice-eersteminister en minister van werk en economie Kris Peeters wil enkel maar weten van een uitstel van de brexit indien er een reële kans is dat het de EU en Groot-Brittannië dichter bij een akkoord brengt. Dat zei hij vandaag in de marge van een vergadering van de Brexit High Level Group. Minister Peeters lichtte ook maatregelen toe uit de brexitwet die zekerheid bieden aan bedrijven en burgers bij een eventuele brexit zonder akkoord.

High Level Brexit Group: “Een verlenging van het Britse lidmaatschap van de EU kan enkel als er een duidelijk engagement tegenover staat dat het uitstel zin heeft en tot iets leidt. De uiterste deadline voor dat uitstel is dan 1 juli. De dag daarop wordt namelijk het nieuwe Europese Parlement samengesteld waarin niet langer Britten zetelen. We blijven hopen dat Groot-Brittannië akkoord zal gaan met de voorlopige brexitdeal en dat we daardoor de nodige tijd zullen hebben om te onderhandelen over een langdurige toekomstige relatie. Ondertussen nemen we de nodige maatregelen om bedrijven en burgers te beschermen indien het toch tot een brexit zonder akkoord komt.”

Op 29 maart 2019 verlaat Groot-Brittannië in principe de Europese Unie. Het brexitakkoord dat de modaliteiten van die uittreding en de basis van een toekomstige relatie moest vastleggen, werd vorige week weggestemd door het Britse Parlement. De kans op een brexit zonder overgangsfase is daardoor toegenomen.

De Brexit High Level Group blijft het belang van een overgangsregeling benadrukken, omdat die de economische schade voor zowel Britse als Europese bedrijven het sterkste kan beperken. De optie om de brexit uit te stellen kan enkel worden ingeroepen als er een redelijke kans bestaat dat ze leidt tot een akkoord over een overgangsregeling, vinden de High Level Group en minister Peeters. Het mogelijke uitstel is sowieso erg beperkt, omdat de Britten vanaf juli niet meer vertegenwoordigd zijn in het Europese Parlement. Vanuit democratisch oogpunt is het niet aanvaardbaar dat een land lid zou zijn van de EU zonder vertegenwoordiging in het Parlement.

Minister Peeters stelde ook een aantal maatregelen uit de brexitwet voor. De maatregelen kunnen op de goedkeuring rekenen van de High Level Group.

  1.   FINANCIËLE INSTELLINGEN

Financiële instellingen die in een land van de Europese Unie gevestigd zijn mogen hun dienstverlening vrij aanbieden in andere lidstaten. Zodra het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt, worden Britse financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld,…) echter beschouwd als instellingen uit ‘derde landen’.

Op enkele uitzonderingen na moeten financiële instellingen uit derde landen die in ons land actief willen zijn, in ons land een bijkantoor openen. Daarvoor zijn – afhankelijk van de dienst die wordt geleverd –, vergunningen, inschrijvingen of registraties nodig.

De brexit zou met andere woorden de overeenkomsten die bedrijven hebben met Britse financiële dienstverleners in het gedrang kunnen brengen. Om die situatie van onzekerheid te vermijden, past minister Peeters de wet aan.

Op advies van de financiële toezichthouder FSMA en de Nationale Bank, zal de regering de erkenning van Britse financiële instellingen blijven aanhouden.

Kris Peeters: “We willen vermijden dat bedrijven die gebruik maken van Britse banken of verzekeraars, in een juridisch onzekere situatie terechtkomen. We gaan tegen dat financiële diensten abrupt tot hun einde komen als gevolg van de brexit.”

Statuut voor ‘underwriters’

Een aantal Britse verzekeraars zijn op de Belgische markt actief als ‘underwriter’ of ‘gevolmachtigde onderschrijver’. Dat betekent dat een verzekeraar een risico van een andere verzekeraar overneemt voor een vergoeding. België heeft op vandaag echter geen aangepast statuut voor dit type tussenpersonen. Britse gevolmachtigde onderschrijvers lijken nochtans een stijgende interesse te hebben om zich in België in te schrijven.

Bij gebreke aan een aangepast statuut in ons land, zullen gevolmachtigde onderschrijvers na een brexit zonder akkoord, de toegang tot ons land verliezen. Daardoor dreigt een bestaand gespecialiseerd

verzekeringsaanbod te verdwijnen dat van belang is voor onder meer maritieme verzekeringen, transportverzekeringen te lucht, te water en op de weg en voor verzekeringen van grote bouwwerven.

Er wordt nu voorzien in een specifiek statuut voor gevolmachtigde onderschrijvers, zodat zij hun activiteiten in België kunnen blijven verder zetten. Het statuut zorgt ervoor dat Belgische verzekeringnemers en ondernemingen vlot toegang blijven hebben tot deze dienstverlening voor het verzekeren van niet-conventionele risico’s.

  2.   EXTRA PERSONEEL BIJ FOD ECONOMIE

Bij de FOD Economie worden 21 voltijdse personeelsleden extra aangeworven. Zij zullen onder meer ingezet worden voor het toezicht van de kwaliteit en veiligheid van producten, toezicht op de oorsprongsregels en controles op namaak. De extra inspecteurs moeten het mogelijk maken om het grotere volume aan goederen dat gecontroleerd moet worden de baas te kunnen.

  3.   RECHTEN VAN BRITTEN IN BELGIË

Minister van werk Peeters en minister van sociale zaken De Block zorgen ervoor dat Britse burgers in ons land zullen zeker tot eind 2020 kunnen blijven genieten van het verblijfsrecht, het arbeidsrecht en de sociale rechten die ze nu al hebben. Zo wordt zekerheid geboden aan de Britse burgers in ons land, maar ook aan de bedrijven die hen tewerkstellen. Tegelijkertijd streeft België ook naar een gelijkaardig engagement van Groot-Brittannië voor Belgische burgers in dat land.

In 2017 verbleven ongeveer 21.000 Britten in ons land. Ongeveer 35.000 Belgen verblijven in Groot-Brittannië.

Kris Peeters: “De onvoorspelbare uitkomst van de brexit zorgt voor veel onzekerheid bij Britse burgers in ons land. Zullen ze na 29 maart in ons land kunnen blijven werken als er geen brexitakkoord wordt gesloten? Ook werkgevers vragen zich af of hun Britse medewerkers na 29 maart nog zullen kunnen blijven werken. We hopen nog steeds dat Groot-Brittannië het brexitakkoord zal goedkeuren. Maar voor het geval dat niet gebeurt, willen we via een overgangsregeling tot ten vroegste eind 2020 zekerheid bieden aan Britten in ons land. We streven daarbij naar een wederkerigheid van Groot-Brittannië. Die rechten die wij aan Britse burgers geven, moeten Groot-Brittannië ook aan Belgische burgers geven.”

Sociale rechten

Sociale rechten blijven gelden voor Britse burgers in België volgens het principe van wederkerigheid. Dat wil zeggen dat ons land die rechten toekent aan Britten die ook Groot-Brittannië toekent aan Belgen in dat land.

Het gaat om de volgende sociale rechten: ziekte- en invaliditeitsverzekering, werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, geneeskundige verstrekkingen, invaliditeit mijnwerkers, geneeskundige verzorging en uitkeringen zeelieden ter koopvaardij, inkomensgarantie voor ouderen en de inkomensvervangende tegemoetkoming.

Verblijfsrecht

Britten die vandaag als EU-onderdaan in ons land verblijven kunnen dat verder blijven doen. Hun verblijfsdocument blijft geldig tot eind 2020.

Aanvragen die al vóór de brexit werden ingediend zullen worden behandeld volgens de huidig geldende regels voor EU-onderdanen. Hetzelfde geldt voor de aanvragen van gezinsleden van de Britten die hier vandaag al verblijven, en na de brexit naar ons land willen komen.

Britten die – indien Groot-Brittannië het brexitakkoord niet goedkeurt – pas na 29 maart naar ons land komen om bijvoorbeeld te werken of te studeren, zullen echter niet langer kunnen genieten van het verblijfsrecht voor EU-onderdanen, en vallen onder de algemene regels voor derdelanders.

Indien het brexitakkoord wel wordt goedgekeurd, zal een nieuwe categorie vreemdelingen worden gecreëerd, de ‘begunstigden van het terugtrekkingsakkoord’, waarvoor het recht van de EU dan van toepassing blijft.

Arbeidsrecht

Britten die in het kader van de voorgaande regels hun recht op verblijf in ons land behouden of verkrijgen, zullen tot eind 2020 in ons land kunnen blijven werken.

Zonder brexitakkoord zal er geen automatisch recht op werken zijn voor de Britten die pas na 29 maart naar België komen. Ook op dat punt vallen zij onder de regels voor derdelanders.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
22 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

VISSERIJ

PDF Visserij

Monitoring Final

PDF Monitoring

Kris Peeters wil enkel maar weten van een uitstel van de brexit indien er een reële kans is dat het de EU en Groot-Brittannië dichter bij een akkoord brengt.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/brexit-.png">