Ervaringsdeskundigen armoede bij de overheid belangrijk voor het terugdringen van problemen van mensen in armoede

Vice-eersteminister en minister van gelijke kansen Kris Peeters heeft vandaag ervaringsdeskundigen uit de armoede ontmoet.

Kris Peeters: “Armoede blijft een groot probleem in ons land. Als overheid bieden we heel wat diensten aan voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, maar die diensten zijn niet altijd toegankelijk genoeg en de dienstverlening niet altijd even begrijpbaar. Daarom zijn er 38 ervaringsdeskundigen uit de armoede actief binnen diverse administraties en binnen de gezondheidszorg. Zij werken aan een betere toegankelijkheid van de diensten en zorgen dat er binnen de diensten een groter bewustzijn is rond de knelpunten van mensen in armoede. Het werk van de ervaringsdeskundigen helpt mee om de problemen van mensen in armoede te verminderen.”

Vandaag zijn er 38 ervaringsdeskundigen uit de armoede actief binnen de overheidsadministratie. Het gaat om mensen die zelf in een situatie van armoede hebben geleefd en die zijn aangeworven door de federale overheid om hun ervaringen te delen en het beleid en de administratie gevoeliger te maken voor de specifieke problemen en omstandigheden van armen.

De taken van de ervaringsdeskundigen zijn divers. Sommigen treden op als bemiddelaar tussen de personen in armoede en de diensten die hen ontvangen. Andere ervaringsdeskundigen werken binnen hun organisatie op een meer structurele manier aan oplossingen voor terugkerende problemen die mensen met armoede ondervinden. Ze werken bijvoorbeeld aan administratieve vereenvoudigingen, verbeterde communicatietools of een verhoogde aandacht voor armoede. Verder stromen de bevindingen van de ervaringsdeskundigen ook door naar het beleid.

De ervaringsdeskundigen worden ingezet binnen de overheidsadministratie, maar worden ook uitgestuurd om instellingen in de gezondheidszorg te ondersteunen.

Bij de FOD Economie organiseerden de ervaringsdeskundigen infosessies om alle medewerkers beter bewust te maken van de armoedeproblematiek. Verder worden ook inleefstages georganiseerd bij armoedeorganisaties. De ervaringsdeskundigen zorgden ook voor een korte en toegankelijke brochure rond schuldoverlast en de begeleiding die mensen met schulden kunnen zoeken.

Meer voorbeelden onderaan.

Partners

De meeste ervaringsdeskundigen (35) zijn aan de slag bij de dienst ervaringsdeskundigen van de POD maatschappelijke integratie en worden ingezet in diverse overheidsdiensten. Daarnaast hebben een aantal administraties eigen ervaringsdeskundigen aangeworven: de FOD Financiën (Antwerpen en Brussel) en bij de RVA (Brussel).

In totaal werkt de dienst ervaringsdeskundigen samen met 21 verschillende partnerdiensten.

  *     FOD BOSA

  *     FOD Economie

  *     FPD

  *     Hulpkas ziekte en invaliditeit

  *     AZ Jan Palfijn

  *     IBZ

  *     KSZ

  *     FOD sociale zekerheid

  *     RIZIV

  *     FOD justitie

  *     Hulpkas werkloosheid

  *     RSVZ

  *     UZ Gent

  *     AZ Sint Lucas Gent

  *     Clinique St. Pierre

  *     UZ Brussel

  *     POD MI

  *     Clinique St. Jean

  *     Dokters van de wereld

  *     Psychiatrische netwerken Gent, Antwerpen,          Brussel, Charleroi en Luik

  *     RVA

De ervaringsdeskundigen voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg zijn voornamelijk gedetacheerd in ziekenhuizen, bij Dokters van de Wereld en bij de psychiatrische netwerken in Gent, Antwerpen, Brussel, Charleroi en Luik.

Voorbeelden

Brochure preventie brand en inbraak (FOD Binnenlandse Zaken)

Kwetsbare burgers beschermen zich niet voldoende tegen diefstal of brand. Het doel is om een brochure op te stellen met de betrokken partners inzake deze thematiek, om de kwetsbare burgers te sensibiliseren.

Brochure schuldoverlast (FOD Economie)

Steeds meer burgers worden geconfronteerd met schulden, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor informatie of hulp inzake hun schuldenproblematiek. Daarom is er samengewerkt met de ervaringsdeskundigen voor de input voor een brochure schuldoverlast die gepubliceerd is door de FOD economie. Dit wekte interesse op voor een samenwerking tussen de FOD Economie en de FOD Financiën.

Train the trainer (RVA)

De RVA organiseert in samenwerking met de ervaringsdeskundige sensibiliseringsacties voor medewerkers omtrent het armoedefenomeen. Dit vertaalt zich in het concept “train the trainer”, waarmee medewerkers een opleiding volgen om vervolgens collega’s te kunnen sensibiliseren.

Sensibiliseren van artsen in opleiding (UZ Gent)

De ervaringsdeskundige geeft samen met een professor van de UGent jaarlijks sessies rond armoede en sociale uitsluiting aan huisartsen-in-opleiding. Om meer zorgverleners te sensibiliseren zal een E-learning worden opgesteld in samenwerking met de ervaringsdeskundigen op het E-learningplatform van het RIZIV.

Onderzoek Federale Ombudsman naar invorderingsstrategieën FOD Financiën

Door de goede samenwerking m.b.t. een onderzoek van de Federale Ombudsman, werd een akkoord gesloten met de FOD Financiën om 10 ervaringsdeskundigen aan te werven die in verschillende infocenters zullen werken verspreid overheen België.

Werkgroep Intrafamiliaal geweld (Kliniek Sint-Jan Brussel)

Signaal : Wanneer een slachtoffer van intrafamiliaal geweld zich aanmeldt bij spoed, is het zicht op zorgcontinuïteit moeilijk wanneer de persoon het ziekenhuis verlaat.

Doel: Toelaten dat slachtoffers van intrafamiliaal beter begeleid worden door een betere samenwerking op te zetten tussen verschillende organisaties betrokken bij het thema.

Stand van zaken

Verschillende ontmoetingen tussen de ziekenhuizen in Brussel en de politionele slachtofferhulp verantwoordelijk voor zone Brussel. Er wordt een opleiding voorzien voor meerdere ziekenhuizen om personeel te sensibiliseren rond de problematiek van intrafamiliaal geweld.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
27 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters heeft vandaag ervaringsdeskundigen uit de armoede ontmoet.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/frame.armoede.school.jpg">