Checklist verduidelijkt garantie bij tweedehandswagens

Veel overtredingen op garantiewetgeving

Uit een algemeen onderzoek van de Economische Inspectie blijkt dat consumenten bij de aankoop van elektronica of tweedehandswagens, soms niet de garantie krijgen waar ze recht op hebben. Specifiek voor tweedehandswagens voert vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters daarom een checklist in die de garantie moet verduidelijken.

Kris Peeters: “Er zijn nog steeds heel wat handelaars die consumenten niet de garantie geven waar ze recht op hebben. Ze staan slechts kortere garantietermijnen toe dan wettelijk voorzien, of ze laten de garantie maar gelden op bepaalde onderdelen van het product. Het komt bijvoorbeeld voor dat garantie wordt toegekend op een laptop of een gsm, maar niet op de batterij ervan. In sommige gevallen zijn de inbreuken niet het gevolg van bewuste misleiding, maar liggen ze aan het gebruik van verouderde modelcontracten. In die gevallen begeleiden mijn diensten de ondernemingen zodat ze zich in orde kunnen stellen. Tegen hardleerse handelaars wordt opgetreden. Van de 306 gecontroleerde ondernemingen, werden er 32 doorverwezen naar het parket. Specifiek voor tweehandswagens voeren we een checklist in die in detail aangeeft wat de toestand van de wagen is. Dat moet ervoor zorgen dat de consument duidelijk weet welke garantie hij kan verwachten.”

Tussen oktober 2017 en maart 2018 heeft de Economische Inspectie controles uitgevoerd bij 155 verkopers van consumentenelektro en 151 verkopers van tweedehandswagens. Bedoeling was na te gaan of de informatieverplichtingen bij de wettelijke garantie werden gerespecteerd en of er geen misleidende handelspraktijken werden toegepast bij het aanbieden van commerciële garanties. De meeste klachten rond garantie die de Consumentenombudsdienst ontvangt, situeren zich in de twee sectoren.

Er werd nagegaan of de verkoper zijn precontractuele verplichtingen nakomt om de consument voorafgaand aan de koop, te herinneren aan de wettelijk garantie. Er werd ook nagegaan of de verkoper geen onjuiste of misleidende informatie gaf over de wettelijke garantie, dat zowel bij fysieke verkoop als bij de verkoop via een webshop. Indien de verkoper zelf commerciële garanties aanbood werd onderzocht of ook hier geen sprake was van een misleidend aanbod voor de consument. Er werd verder onderzocht of in de verkoopsvoorwaarden onrechtmatige bepalingen voorzien waren die een beperking van de wettelijke garantierechten van de consument inhouden. Tot slot werd ook nagegaan of de ondernemingen correct waren ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en of wetgeving op basis van prijsaanduiding en cashbetalingen werd gerespecteerd.

De Economische Inspectie trad niet enkel sanctionerend op, maar begeleidde bedrijven ook bij het correct toepassen van de garantiewetgeving. In de marge van het onderzoek werd bijvoorbeeld met Traxio, de beroepsfederatie van de autosector, samengewerkt om het bestaande modelcontract aan te passen zodat het volledig in lijn is met de garantiewetgeving. Elektronicaketens engageerden zich na overleg dan weer om hun franchisenemers te sensibiliseren rond de correcte toepassing van de garantieregeling.

165 bedrijven waren in overtreding met de garantiewetgeving. 155 bedrijven kregen een waarschuwing en tegen 32 bedrijven werden doorverwezen naar het parket (voor alle duidelijkheid: sommige bedrijven kregen zowel een waarschuwing als een PV). Overtreders riskeren boetes van 208 euro tot 80.000 euro.

Precontractuele informatieverplichting

Voor de aankoop plaatsvindt, moet de verkoper de consument duidelijk herinneren aan het bestaan van de wettelijke garantie. Bij fysieke verkoop kan dat ook mondeling en/of via vb. displays in de toonzaalruimte..

23 verkopers van tweehandsauto’s en 25 elektronicaverkopers waren niet in orde met de regels rond precontractuele informatieverplichting. De meeste inbreuken gingen over het niet of niet volledig

vermelden van de essentiële kenmerken van de wettelijke garantie zoals de duur, de kosteloosheid, de 4 remedies: herstellen, vervangen, prijsvermindering en terugbetaling (18 inbreuken elektronicahandelaars, 11 bij handelaars in tweedehandsauto’s).

In andere gevallen werd de indruk gewerkt dat de garantieverplichting niet op de eindverkoper maar op de fabrikant rust (13 inbreuken bij elektronicahandelaars, 3 bij handelaars in tweedehandsauto’s)

Tot slot werd in een aantal gevallen de indruk gewerkt dat de door de verkoper aangeboden garantie een commerciële gunst was. De verkoper verdoezelt hierbij (meestal bewust) het bestaan van het wettelijk garantierecht voor de consument door dit wettelijk recht voor te stellen als een contractueel voordeel.

Commerciële garantie

Van de gecontroleerde ondernemingen, boden 36 elektronicaverkopers en 9 verkopers van tweedehandswagens een commerciële garantie aan. Bij respectievelijk 10 en 4 ondernemingen waren er overtredingen.

Vrijwel alle inbreuken hadden betrekking op misleiding door enkel te verwijzen naar de commerciële garantie, en niet te herinneren aan het bestaan van de wettelijke garantie en/of niet voldoende duidelijk te vermelden dat de commerciële garantie geen afbreuk doet aan de wettelijke rechten van de consument.

Kris Peeters: “Een handelaar moet aan de consument duidelijk aantonen wat de extra waarborgen van een commerciële garantie zijn bovenop de wettelijke garantie. Het kan bijvoorbeeld gaan over een langere garantietermijn of extra diensten.”

Onrechtmatige beperking van de garantie

Een aantal ondernemingen beperkt op een onrechtmatige manier de garantie. Vooral bij de verkopers van tweedehandswagens gaat het om een aanzienlijk aantal. Daar werden 257 inbreuken vastgesteld bij 88 ondernemingen. Bij verkopers van consumentenelektronica ging het om 98 inbreuken bij 37 ondernemingen.

TABEL TWEEDEHANDSWAGENS KLIK HIERNAAST

TABEL CONSUMENTENELEKTRONICA KLIK HIERNAAST

Duidelijkere garantie voor tweehandsvoertuigen

Omwille van het grote aantal inbreuken bij verkopers van tweedehandswagens, heeft minister Kris Peeters in overleg met sectorfederatie Traxio een KB uitgewerkt dat de bestaande wetgeving aanvult en verduidelijkt.

Kris Peeters: “De regels op vlak van garantie zijn duidelijk en kunnen niet zomaar ingeperkt worden door een handelaar. Zeker bij de verkoop van tweedehandswagens is er een probleem. In overleg met Traxio hebben we een checklist uitgewerkt die door alle professionele verkopers van tweedehandsvoertuigen zal moeten worden gebruikt. Voor elk onderdeel van het voertuig wordt aangegeven of het onderdeel in orde is, sporen van slijtage vertoont, of te herstellen is. De consument zal daardoor veel duidelijker dan vandaag weten welke garantie hij kan verwachten. Als aangegeven is dat een onderdeel in orde is, kan de consument zich beroepen op zijn wettelijke garantie van één jaar.”

Bij de bestelbon voor tweehandsvoertuigen zal een overzicht van de staat van het voertuig moeten worden toegevoegd (zie bijlage onderaan). Dat geeft een gedetailleerd beeld geeft van eventuele bestaande gebreken van het voertuig. De koper en verkoper kunnen bij de checklist ook aangeven of de bestaande gebreken hersteld moeten worden voor de verkoop. Op die manier kan de consument niet voor onaangename verrassingen komen te staan wat garantie betreft.

De checklist wordt nu al gebruikt door een aantal handelaars. Met het nieuwe KB wordt het gebruik van die checklist voor alle professionele verkopers van tweedehandswagens verplicht. In 2017 werden in België 661.146 tweedehandswagens ingeschreven.

Voor persbericht in PDF, tabellen en checklist klik hiernaast

Veel overtredingen op garantiewetgeving

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/tweedehands_wagens.jpg">