Bij elke geboorte info ouderschapsverlof voor vaders

Vice-eersteminister en minister belast met gelijke kansen Kris Peeters, lanceert een campagne om vaders aan te moedigen ouderschapsverlof op te nemen.

Kris Peeters: “Het is belangrijk dat vaders beter op de hoogte zijn van de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. Veel vaders hebben de wens om meer tijd met hun kinderen door te brengen, maar er is veel onwetendheid over ouderschapsverlof en tijdskrediet. Met deze campagne wijzen we vaders bij de geboorte van hun kind op de mogelijkheden die bestaan op vlak van ouderschapsverlof. Als meer vaders ouderschapsverlof opnemen, kan dat bovendien ook zorgen voor een meer evenwichtige taakverdeling tussen vrouwen en mannen bij opvoeding van hun kinderen. De gelijkheid tussen man en vrouw vaart er dus goed bij.”

Naast moederschap- en vaderschapsverlof zijn er verschillende andere verloven ingevoerd om ouders te ondersteunen bij de zorg voor hun kinderen. Het gaat hierbij om ouderschapsverlof en het tijdskrediet (of loopbaanonderbreking). Deze niet-gewerkt periodes zijn grotendeels gelijkgesteld met gewerkte periodes voor de berekening van werkloosheid en pensioen.

Het aantal ouders die van ouderschapsverlof gebruik maken verdriedubbelde de afgelopen 15 jaar. In 2004 ging het om 23.819, in 2017 waren dat er al 69.260.

Ook het aantal mannen die gebruik maken van ouderschapsverlof neemt toe, al blijft het ook vandaag nog grotendeels een vrouwenzaak. In 2004 waren nog maar 15 procent van de ouders die ouderschapsverlof opnamen vaders. Ondertussen is dat gestegen tot 32 procent (22.136 vaders), tegenover 68 procent moeders (47.097 moeders).

Uit een studie van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat steeds meer vaders vragen om meer tijd bij hun kinderen door te brengen. Zo goed als alle vaders (93,8%) nemen verlof bij de geboorte van hun kind. Maar uit onderzoek van hete Instituut blijkt dat er veel onwetendheid over ouderschapsverlof en tijdskrediet is bij de vaders.

Van het beperkte aantal vaders die na de geboorte van hun kind geen vaderschapsverlof opnemen, legt bijna de helft de oorzaak bij de werkgever. Ze zeggen dat de werkgever het vaderschapsverlof niet wou toekennen, of men dacht dat het zou geweigerd worden. Deze campagne wil vaders ervan bewust maken dat ouderschapsverlof, net zoals vaderschapsverlof, een recht is. Werkgevers kunnen dit niet weigeren.

De campagne loopt in samenwerking met het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Cel gelijke kansen van de FOD Justitie. De campagne wordt ondersteund via de website van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: ouderschapsverlofzoektvaders.be

Daarnaast is een contract afgesloten met Family Service, de eigenaar van ‘De Roze Doos’ die aan jonge ouders wordt gegeven bij de geboorte van hun kind. Een jaar lang wordt bij de Roze Doos een informatieve folder over ouderschapsverlof voor vaders verspreid via de nieuwe ‘Papa-only bag’. Family Service zal de campagne ook promoten via zijn website.

De aanzet van de campagne werd gegeven door voormalig staatssecretaris voor gelijke kansen Zuhal Demir en ze werd verder uitgewerkt en op punt gezet door minister Peeters.

Overzicht van mogelijkheden van verlof die vaders kunnen opnemen in functie van hun kind(eren)

Vaderschapsverlof of geboorteverlof

U hebt als vader recht op 10 werkdagen vaderschapsverlof.

Ook meeouders (meemoeders) hebben recht op 10 werkdagen geboorteverlof.

Dezelfde termijn geldt in geval van een meerling. U moet dat verlof opnemen binnen 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. Die 10 dagen mogen in één keer of verspreid opgenomen worden.

Tijdens de eerste drie dagen van het vaderschaps- of geboorteverlof verlof krijgt u uw volledige loon van uw werkgever. Tijdens de zeven volgende dagen van het vaderschapsverlof ontvangt u een uitkering van uw ziekenfonds.

De werknemer is beschermd tegen ontslag vanaf de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever tot drie maanden na die kennisgeving.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof in het kader van het stelsel van loopbaanonderbreking. Concreet gaat het om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt om naar aanleiding van een geboorte of adoptie, uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen (gedurende max. 4 maanden) of te verminderen (met ½ gedurende max. 8 maanden of met 1/5 gedurende max. 20 maanden) met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar (21 jaar ingeval van een gehandicapt kind). Tijdens die onderbreking kunt u maandelijkse uitkeringen verkrijgen die door de RVA worden betaald.

De werknemer is beschermd tegen ontslag vanaf de dag van de aanvraag tot drie maanden na het einde van de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties.

Tijdskrediet (cao nr.103)

Het tijdskrediet (dat ook gekaderd is in het stelsel van loopbaanonderbreking) geeft aan werknemers de mogelijkheid om de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen wanneer bepaalde motieven kunnen worden ingeroepen. Deze motieven zijn o.a. het zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar en het zorgen voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar. Het tijdskrediet kan in dergelijk geval worden genomen per minimumperiode van 3 maanden als het een voltijds of halftijds tijdskrediet betreft en per minimumperiode van 6 maanden als het een 1/5-loopbaanvermindering betreft. De totale duur van het tijdskrediet voor alle motieven samen bedraagt 51 maanden over de gehele loopbaan. Ook tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op een maandelijkse uitkering vanwege de RVA. De werknemer is beschermd tegen ontslag vanaf de schriftelijke kennisgeving tot 3 maanden na de einddatum.

Omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof

Bij hospitalisatie of overlijden van de moeder kan moederschapsverlof in vaderschapsverlof omgezet worden om de opvang van het kind te verzekeren. Dit verlof kan genomen worden door de vader of door de meeouder (meemoeder).

Bij hospitalisatie kan het vaderschapsverlof verlengd worden met de periode dat de moeder in het ziekenhuis verblijft. Bij overlijden van de moeder kan het resterende gedeelte van het moederschapsverlof omgezet worden in vaderschapsverlof. De werknemer heeft tijdens dit verlof recht op een uitkering van het ziekenfonds.

Ook hier geldt er een ontslagbescherming. Deze gaat in vanaf het ogenblik dat de werknemer zijn werkgever in kennis stelt van de omzetting van het moederschapsverlof tot een maand na het verlof.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
14 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqé de Presse

PDF version française

Kris Peeters, lanceert een campagne om vaders aan te moedigen ouderschapsverlof op te nemen.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/VADERSCHAPSVERLOF_NS.png">