Begroting op orde, extra geld voor sociale maatregelen en lastenverlaging voor e-commerce

Vice-eersteminister Kris Peeters is tevreden met het akkoord dat de regering bereikte over de begroting.

Kris Peeters: “De begroting is structureel op orde zonder besparingen in de sociale zekerheid. Bovendien hebben we 80 miljoen extra vrijgemaakt voor armoedebestrijding. De lastenverlaging voor e-commerce waar ik vorige zomer al voor pleitte, komt er. Daardoor maken we ons land even competitief als de buurlanden op vlak van e-commerce. Verder wordt het concurrentienadeel tegenover de buurlanden weggewerkt voor de verhuur van opslagruimten. Ook dat is erg goed nieuws voor de logistieke sector. Tot slot ondersteunen we de land- en tuinbouwsector door een carry back systeem in te voeren. Verliezen door weersomstandigheden kunnen daardoor in de vennootschaps- of personenbelasting verrekend worden met de winst van de voorbije 3 jaar.”

Lastenverlaging e-commerce

Er komt een lastenverlaging voor de sector van e-commerce. Dit kan de vorm aannemen van een uitbreiding van de huidige lastenverlaging voor nachtarbeid naar werknemers die prestaties verrichten tussen 20u en 24u.

In het Zomerakkoord werd in het arbeidsrecht al een soepele regeling voor nachtarbeid en weekendwerk in de e-commerce voorzien. Die is in werking sinds 1 januari.

Kris Peeters: “E-commercebedrijven beschikken nu zowel over een soepele werkregeling als over een aangepast fiscaal regime. Het kan de uitbouw van de sector in België verder een boost geven. Vorig jaar pleitte ik al om te focussen op een lastenverlaging voor e-commerce en ik ben blij dat de andere partijen nu volgen. We maken ons land even competitief als de buurlanden op vlak van e-commerce.”

Concurrentiehandicap wegwerken voor verhuur van opslagruimten

De btw-regels inzake onroerende verhuur worden gewijzigd om de concurrentiehandicap met de buurlanden weg te werken, investeringen aan te moedigen en de btw-regelgeving verder te vereenvoudigen. Ook die maatregel is erg goed voor de logistieke sector.

De verhuur van gebouwen voor professioneel gebruik is momenteel vrijgesteld van btw. Logischerwijs kan de verhuurder dan ook geen btw recupereren. Dit heeft tot gevolg dat de btw die de verhuurders betaalden voor de bouw of aankoop van gebouwen, wordt verrekend in de huurprijs. De huurprijzen liggen daardoor hoger dan in de buurlanden, waar de btw wel kan worden gerecupereerd.

Die kostenhandicap bij het aantrekken van internationale investeringen wordt nu weggewerkt. Voortaan zullen verhuurders van gebouwen voor professioneel gebruik de mogelijkheid krijgen om btw te recupereren op voorwaarde dat ze ook btw aanrekenen op de huurprijs. De maatregel is een optioneel stelsel dat moet worden toegepast door zowel de verhuurder als de btw-plichtige huurder.

Een dergelijk systeem bestaat momenteel al in Nederland.

De nieuwe regels gelden enkel voor nieuwbouwprojecten, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw. Tevens is voorzien in specifieke anti-misbruikbepalingen zoals een herzieningstermijn van 25 jaar.

Kris Peeters: “Het huidig btw-stelsel voor de verhuur van gebouwen voor professioneel gebruik, zorgt voor een concurrentienadeel ten opzichte van de buurlanden bij het aantrekken van buitenlandse investeringen. Dat pakken we nu aan, zodat naast de verlaagde loonkost, ook dit een reden wordt om in onze economie te investeren. Logistieke bedrijven zullen kunnen genieten van lagere huurprijzen voor opslagruimten, vergelijkbaar met die in de buurlanden.”

80 miljoen voor armoedebestrijding

80 miljoen extra wordt vrijgemaakt voor armoedebestrijding. De middelen worden gebruikt om het leefloon van gezinshoofden (dus ook alleenstaanden met kinderen), de uitkeringen van mensen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen (het ‘leefloon voor 65-plussers’) te verhogen. De verhogingen gaan in vanaf 1 juli.

Tabel Armoedebestrijding klik hiernaast

Kris Peeters: “Het risico op armoede ligt in ons land nog steeds te hoog. Niet alleen door jobs te creëren, maar ook door de laagste uitkeringen te verhogen kunnen we hier een effectief antwoord op bieden. Vanaf juli zullen gezinshoofden die een leefloon ontvangen, maandelijks 40 euro meer krijgen. Dat geldt ook voor mensen met een handicap die als gezinshoofd een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen.”

Carry back systeem voor vennootschaps- en personenbelasting

Prijsschommelingen van land- en tuinbouwproducten van meer dan 25% zijn eerder de regel dan de uitzondering. Dit betekent ook dat verlies en winst soms dicht bij elkaar liggen. Om dit soort grote schokken op te vangen, zal de minister van financiën op vraag van de regering een carry back systeem uitwerken voor de vennootschapsbelasting (voor ondernemingen) en de personenbelasting (voor zelfstandigen).

Dit houdt in dat zij de mogelijkheid krijgen om het fiscaal verlies bij het afsluiten van een boekjaar, ten gevolge van weersomstandigheden, te verrekenen met de winst van de drie boekjaren die aan het verliesgevende jaar zijn voorafgegaan.

Kris Peeters: “Land- en tuinbouwers zijn ondernemers in het kwadraat die niet alleen met de normale risico’s van het ondernemen te maken krijgen, maar ook afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Door het carry back systeem in te voeren, ondersteunen we hen en geven we onze lokale productie een extra boost”.

Voor persbericht in PDF en TABEL Armoedebestrijding klik hiernaast

Datum
24 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

TABEL ARMOEDEBESTRIJDING

TABEL ARMOEDEBESTRIJDING KLIK HIER

Vice-eersteminister Kris Peeters is tevreden met het akkoord dat de regering bereikte over de begroting.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/begroting.jpg">