AKKOORD ZORGT VOOR MÉÉR JOBS EN MÉÉR KOOPKRACHT

De jobcreatie versnellen en de koopkracht verhogen; dat staat centraal in het akkoord dat de federale regering bereikte.

Kris Peeters: “Jobs creëren, de koopkracht verhogen en de lasten voor kleine ondernemers verlagen vormen de drie pijlers van het akkoord. Op vlak van werk wordt ingezet op een 3W-aanpak: werk creëren in sleutelsectoren zoals bouw en e-commerce, werk voor jongeren en werken werkbaar maken. Daarmee zetten we de eerste stappen naar volledige tewerkstelling in 2025. De koopkracht van mensen die werken en mensen die de laagste uitkeringen krijgen wordt opgetrokken.”

1.        MEER JOBS

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters zet in op een 3W-aanpak: werk creëren in sleutelsectoren zoals bouw en e-commerce, werk voor jongeren en werken werkbaar maken. De aanpak draagt bij tot de ambitie van volledige tewerkstelling tegen 2025 die Kris Peeters uitsprak, met name een werkloosheidsgraad van slechts 3 procent.

Jobs in sleutelsectoren

Ons land hinkt achterop op vlak van de snel groeiende sector van de e-commerce. Door het organiseren van zondags- en nachtarbeid eenvoudiger te maken tijdens een proefperiode van twee jaar, stimuleert de regering de creatie van jobs in de e-commerce. De verwachting is dat dit in een eerste fase zal leiden tot 3.500 extra jobs en 1.500 deeltijdsen die meer uren zullen krijgen.

Met meer dan 200.000 werknemers is de bouw een belangrijke werkgever. Om nieuwe jobs te creëren en om goede arbeidsomstandigheden in de sector te waarborgen, wordt de strijd tegen sociale dumping in de bouwsector opgevoerd. Er komt een lastenverlaging ter waarde van 604 miljoen euro voor de komende 3 jaar.

Jongeren aan het werk

Bedrijven worden aangemoedigd om jongeren aan te nemen via een fiscale korting voor jonge werknemers van 18 tot 21 jaar zonder dat dit de nettolonen van jongeren verlaagt. Een andere maatregel die het aanwerven van jongeren moet aanmoedigen is de tragere opbouw van de opzegperiode tijdens de eerste vier maanden van een contract. Daar tegenover staat dat de opzegtermijn vanaf de zesde maand minstens 5 weken zal bedragen tegenover 4 weken nu.

VOOR TABEL NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN ZIE HIERNAAST

De arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Actiris en Forem kunnen bij het zoeken naar een passende dienstbetrekking naast diploma’s ook rekening houden met ervaring en competenties van een werkloze. Dit wordt wettelijk verankerd. De begeleiding en terugkeer naar de arbeidsmarkt zal daardoor vlotter verlopen.

Omdat ervaring zo belangrijk is op de arbeidsmarkt, worden belemmeringen aangepakt voor jongeren die leren combineren met werkstage. Via een pilootproject zal de federale overheid zelf stageplaatsen voor jongeren ter beschikking stellen. Wie in het systeem van duaal leren en werken zit zal voortaan naast een werkstage ook een studentenjob kunnen doen. Nieuwe sectorale uitzonderingen voor jongeren onder de 18 om studentenjobs te doen op zondag kunnen na advies van de sociale partners worden ingevoerd.

Werk werkbaar maken

Verschillende maatregelen worden genomen om de gezondheid van werknemers te verbeteren. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de geestelijke gezondheid en de aanpak van burn-out. De mogelijkheid om te deconnecteren wordt ingevoerd, wat ervoor moet zorgen dat werknemers tijdens hun vrije tijd niet gestoord worden voor hun werk. Bedrijven met meer dan 100 werknemers zullen een burn-outcoach moeten aanstellen.

Bezoeken aan de psycholoog worden voortaan terugbetaald door de ziekteverzekering als er een doorverwijzing is door de huisarts en in geval van een opname in het globaal medisch dossier.

Oudere werknemers en strijd tegen discriminatie

Er wordt ingezet op het aan het werk houden van oudere werknemers. Als een werknemer van 58 of 60 bijvoorbeeld overgaat van een regime van nachtarbeid naar dagarbeid of een lichtere functie krijgt, zal de overheid een deel van het loon compenseren en tussenkomen in de rsz-bijdrage. Daarnaast zullen bedrijven die oudere werknemers inactief thuis zetten en doorbetalen, een activeringsbijdrage moeten betalen. Daarnaast worden ze verplicht om voor die werknemers vormingen te voorzien. De regering wil bedrijven met die maatregel aanmoedigen om oudere werknemers te herscholen eerder dan ze betaald thuis te zetten.

Sociale inspecteurs zullen voortaan, onder specifieke voorwaarden, op discriminatie kunnen controleren via zogenaamde mystery calls.. Door zich niet als inspecteur bekend te maken wordt nagegaan of er sprake is van discriminatie op basis van afkomst, geslacht, leeftijd of handicap. De arbeidsauditeur wordt betrokken bij de uitvoering van de praktijktesten om de nodige juridische ondersteuning te geven.

Wie chronisch ziek is en zijn werk verliest, valt niet langer onder een outplacement-verplichting maar zal de volledige opzeggingsvergoeding uitgekeerd krijgen.

Bezoeken aan de psycholoog worden voortaan terugbetaald door de ziekteverzekering als er een doorverwijzing is door de huisarts en in geval van een opname in het globaal medisch dossier.

Flexi-jobs en uitzendarbeid

Het systeem van flexi-jobs wordt uitgebreid naar detailhandel en kappers. Voor de uiteindelijke realisatie zal rekening worden gehouden met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de flexi-jobs in de horeca. Daarnaast zullen ook gepensioneerden voortaan een flexi-job kunnen doen.

Het huidige verbod op uitzendarbeid in de verhuissector en de binnenscheepvaart wordt opgeheven. De uitzendkrachten zullen dezelfde

(veiligheids)opleiding moeten krijgen als vaste werknemers. Bij de overheid zal, in overleg met de syndicale organisaties, uitzendarbeid mogelijk worden voor uitzonderlijke werklast.

Het starten van een eigen zaak wordt makkelijker. Beginnende zelfstandigen krijgen de eerste twee jaar een belangrijke korting op de sociale bijdragen die ze moeten betalen. Ze krijgen op die manier meer zuurstof bij het opstarten van hun zaak en kunnen meer middelen investeren in de uitbouw van die zaak.

Globale maatregelen

Het investeringspact wordt gelanceerd. Dat zal tussen nu en 2030 voor 60 miljard euro mobiliseren voor investeringen in digitalisering, mobiliteit, energietransitie, gezondheid, onderwijs en onderzoek en ontwikkeling. Voor 2018 wordt meer dan 647,5 miljoen euro extra uitgetrokken.

Tenslotte wordt de taxshift verder uitgevoerd. De sociale bijdragen voor werkgevers dalen tot 25 procent in 2018. De maximumdrempel voor de lagere bijdrage wordt verhoogd van 2300 euro in 2016 naar 2950 euro in 2018 en 3012 euro in 2019.

Klinische proeven

We versterken de Belgische positie voor de uitvoering van klinische proeven door de evaluatie van de aanvragen van dergelijke proeven te financieren, zoals reeds gebeurt in verschillende Europese lidstaten. Hierdoor stellen we bestaande investeringen veilig en trekken we nieuwe investeringen aan, met rechtstreekse positieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

2.        MEER KOOPKRACHT IN EEN STERKERE

SAMENLEVING

Het akkoord bevat een pakket maatregelen die de koopkracht versterken. Verschillende sociale uitkeringen worden verhoogd en de toekenning van sociale rechten wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd om te garanderen dat iedereen de voordelen krijgt waar hij recht op heeft. Groepen mensen die momenteel uit de boot vallen, zoals deeltijds werkende mantelzorgers, worden aan boord gehesen. Jobs in de gezondheidszorg worden aantrekkelijker gemaakt.

Pensioenen en uitkeringen

Het minimumpensioen voor wie een volledige carrière heeft gewerkt wordt verhoogd met 0,7 procent. Daarnaast wordt de fiscale vrijstelling voor pensioensparen verhoogd.

Zelfstandigen krijgen binnen de tweede pensioenpijler zelfde rechten als bedrijfsleiders. Werknemers zonder tweede pijler kunnen individueel via de werkgever een extra-legaal pensioen opbouwen.

In de strijd tegen armoede worden het leefloon en de uitkeringen voor personen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen, verder verhoogd richting de armoedegrens. Voor alleenstaande ouders met armoederisico worden verdere inkomensondersteunende maatregelen genomen, waaronder een verhoogde fiscale aftrek voor kinderopvang.

De drempels voor personen met een handicap om aan het werk te gaan, worden verlaagd. Ze zullen hun IVT-uitkering minder snel verliezen of zien dalen wanneer ze een inkomen uit werk krijgen.

De inschakelingsuitkering van werkzoekenden die om ernstige medische redenen of omwille van een ernstige fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking (MMPP’s) moeilijk werk vinden zal de eerstvolgende twee jaar niet worden beperkt in de tijd. Intussen zal de Minister van Werk voor deze groep een structurele maatregel uitwerken.

De toekenning van sociale rechten wordt in de mate van het mogelijke geautomatiseerd, aan de hand van gegevens die beschikbaar zijn in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dat moet ervoor zorgen dat iedereen die recht heeft op sociale steun ook effectief kan genieten van die steun.

Wie met een deeltijds contract werkt om voor een ziek familielid te kunnen zorgen, kan die zorgtijd voortaan laten meetellen bij de opbouw van zijn recht op een minimumpensioen. Mantelzorgers worden op die manier extra ondersteund. De gelijkstelling voor het pensioen geldt voor een periode van maximum 48 maanden.

Voor ondernemingen wordt het eenvoudiger en goedkoper om hun werknemers te laten delen in de winst. Enkel indien alle werknemers dezelfde premie krijgen, is er geen voorafgaand overleg in de onderneming nodig.

De subsidiëring van kleine ocmw’s wordt optrekken van 55 naar 60 procent. Maar liefst 93 procent van de ocmw’s vallen onder de maatregel.

Zorgsector

15 mio Euro extra vrijgemaakt voor werknemers in de federale gezondheidszorg (onder andere ziekenhuizen en thuisverpleging). Deze budgetten moeten toelaten om een sociaal akkoord af te ronden. Dit akkoord bevat bepalingen die betrekking hebben op de nieuwe functie-classificatie, de tweede pensioenpijler, de arbeidsomstandigheden en de combinatie van werk en privé.

Vrijetijdswerk

Werknemers en gepensioneerden zullen tot 6.000 euro per jaar onbelast kunnen bijverdienen met zogenaamde semi-agorale arbeid, dit wil zeggen wanneer zij in non-profit organisaties en verenigingen actief zijn als sporttrainer, nachtoppas bij zorgbehoevenden, jeugdmonitor, enz.

Taxshift

De taxshift wordt de komende jaren verder uitgevoerd. Tegen 2019 stijgen de laagste lonen met 146 euro netto per maand tegenover 2014. Meer dan 1 op 2 werknemers zal maandelijks netto 109 euro meer verdienen dan in 2014.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
26 juli, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Bron
Kabinet Peeters
TABEL NIEUWE OPZEGTERMIJN JONGEREN

TABEL KLIK HIER

Bron
CD & V
INFOGRAFIX JOBS

Infografix KLIK HIER

Bron
CD & V
INFOGRAFIX KOOPKRACHT

Infografix KLIK HIER

De jobcreatie versnellen en de koopkracht verhogen; dat staat centraal in het akkoord dat de federale regering bereikte.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Geld_Euro_Symbool-890x395_c.jpg">