“Zorgen dat ook mensen met een handicap stemrecht ten volle kunnen uitoefenen”

Vice-eersteminister en minister van personen met een handicap Kris Peeters zal overleggen met zijn collega-ministers van justitie en binnenlandse zaken om een aantal problemen op te lossen die zich in het kader van de afgelopen verkiezingen voordeden voor mensen met een handicap.

Kris Peeters: “Bij de verkiezingen van oktober 2018 liet de toegankelijkheid van sommige stemlokalen in bepaalde gevallen nog te wensen over. Ook konden mensen met een handicap niet altijd kiezen wie hen begeleidde in het stemhokje. Ons land heeft zich via het VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap ertoe verbonden om die goede toegankelijkheid en de vrije keuze van ondersteuning te waarborgen. Een laatste probleem dat zich voordeed, was dat een aantal mensen van wie de verlengde minderjarigheid recent ten einde liep wegens de overgang naar het nieuwe statuut van “rechtelijke bescherming”, geen oproepingsbrief kreeg. Ik zal overleggen met mijn collega-ministers van justitie Koen Geens en van binnenlandse zaken Pieter De Crem om deze problemen voor de volgende verkiezingen op te lossen. Het stemrecht is een van de meest fundamentele rechten in een democratie en ook mensen met een handicap moeten van dat recht ten volle kunnen genieten.”

De Nationale Hoge Raad voor personen met een Handicap bracht minister Peeters op de hoogte van een aantal problemen met de uitoefening van het stemrecht van personen met een handicap.

Ministers Peeters zal de komende weken overleggen met zijn collega’s van justitie en binnenlandse zaken om de problemen voor de verkiezingen van mei van de baan te hebben.

Oproepingsbrieven

Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2018 stelde de

Nationale Hoge Raad vast dat personen die in de periode van circa één jaar voor de verkiezingen de overgang maakten van verlengde minderjarigheid naar het nieuwe systeem van rechterlijke bescherming (dat sinds 2014 bestaat), geen oproepingsbrief kregen, en dus hun stem niet konden uitbrengen.

Het stemrecht is nochtans een persoonlijk recht van iedere Belg die de volle leeftijd van 18 jaar bereikt en ingeschreven is in het bevolkingsregister, tenzij de Vrederechter in zijn vonnis bepaalt dat betrokkene niet bekwaam is zijn of haar politieke rechten uit te oefenen.

Mogelijks ligt dit aan een laattijdige doorstroming van informatie tussen de diensten van justitie en binnenlandse zaken.

Toegankelijkheid van stemlokalen

Bij de laatste verkiezingen zijn er op sommige plaatsen verder problemen geweest met de fysieke toegankelijkheid van de stemlokalen voor personen met een handicap.

Minister Peeters heeft een rapport hierover opgevraagd aan de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap.

Bijstand bij het stemmen

De Nationale Hoge Raad ontving een aantal klachten over het feit dat personen met handicap geen keuzevrijheid hadden in wie hen bijstond bij het stemmen. Ook UNIA maakt melding van dat probleem.

In de praktijk is het vaak de Voorzitter van het kiesbureau de beslist wie de persoon met een handicap bijstaat. Volgens het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat ons land in 2009 ratificeerde, moeten personen met een handicap zelf kunnen kiezen wie hen ondersteunt bij het uitbrengen van hun stem.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
28 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters zal overleggen met zijn collega-ministers van justitie en binnenlandse zaken om een aantal problemen op te lossen die zich in het kader van de afgelopen verkiezingen voordeden voor mensen met een handicap.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/rolstoel.jpg">